top of page

ETİK KURALLARIMIZ

Tüm TOHUMLUK VAKFI bireyleri, aşağıda sıralanan etik ilkeleri okumak, benimsemek ve tüm kurallarına uymakla yükümlüdür.

 

Tüm TOHUMLUK VAKFI gönüllülerinin yayımlanan bu etik kuralları okuyup kabul ettikleri ve ondan sonra Gönüllü Beyannamesi’ni doldurdukları kabul edilmektedir.

Tüm TOHUMLUK VAKFI bireylerinin bu kuralların kapsamadığı durum ve şartlarda da sağduyu ve iyi niyet kurallarına göre hareket etmeleri beklenmektedir.

İnsana Saygı

- Gerek gönüllülerimiz ile çalışma arkadaşlarımız gerekse diğer paydaşlarımız arasında ayrım gözetmez ve önyargılı davranışlardan kaçınırız.

- Kendimizden farklı olsa bile, kişilerin değer yargılarına, tutumlarına, düşüncelerine ve geleneklerine duyarlı ve hoşgörülü davranırız.

- İnsan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamele yapmaz, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunmayız.

- Baskı, hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunmayız.

 

Hizmet Bilinci

- Paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini vereceğimiz nitelikli hizmetle karşılayabileceğimizi biliyoruz. Bunun için teknolojik altyapımızın, nitelik ve yetkinliklerimizin gelişimine özen gösteririz.

- Görevimizle ilgili yasa ve mevzuat hükümleri yanında Vakıf iç düzenlemelerini de biliyoruz. Görevimizi bu çerçevede dikkatli, özenli ve bağlılıkla, zamanında, doğru ve en iyi şekilde yerine getirmek için çaba gösteririz.

- Hizmetlerin yerine getirilmesinde, sorumlu bulunduğumuz paydaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamayı, hizmet kalitesini yükseltmeyi, memnuniyeti arttırmayı, hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklı olmayı hedefleriz.

 

Sosyal Sorumluluk

- Vakfımızın vizyon, misyon ve değerlerinin savunucusu ve uygulayıcısıyız.

- TOHUMLUK VAKFI Bireyleri olarak, toplumumuza ve çevreye saygılıyız. Toplumsal yaşamın her alanında hizmet vermeye ve sosyal sorumluluk projelerine katılmaya hazırız.

 

Saygınlık

- İçeride veya dışarıda Vakfımızın güvenilirliği ve saygınlığına zarar verebilecek her türlü kişisel davranış ve tutumdan kaçınırız.

- Vakıf Yönetim Kurulu’muzun bilgi ve onayı olmadan herhangi bir yayın kuruluşuna demeç veya mülakat vermez, seminer-konferans vb. yerlere konuşmacı olarak katılmayız.

- Vakfı bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunmaz, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat vermeyiz.

 

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

- Bağışçılarımızı ve diğer tüm paydaşlarımızı; faaliyetlerimiz, gelir ve giderlerimiz, tüm iş, işlem ve uygulamalarımız gibi konularda mevzuatın öngördüğü şekilde tam, doğru, açık, hızlı ve eşit olarak bilgilendiririz.

- Paydaşlarla veya diğer kurumlarla kurulan iletişimde verdiğimiz bilgilerin yanlış, yanıltıcı ve abartılı olmamasına dikkat ederiz.

- Vakfın tüm kayıtlarını, gerçeği tam ve doğru biçimde yansıtacak şekilde, standartlara uygun olarak tutarız. Tüm işlemleri, kontrolleri, borçları ve alacakları, kazançları ve harcamaları mutlaka gerektiği şekilde kaydeder ve raporlarız, yanlış veya yanıltıcı kayıt tutmayız

- Gizli ve kayıt dışı hiçbir anlaşma ve sözleşme yapmayız, kazanç veya mal elde etmeyiz.

 

Tarafsızlık

- Ülkenin çıkarı, toplumun refahı, TOHUMLUK VAKFI’nın hizmet idealleri ile yasallık, adalet, sorumluluk, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket ederiz.

- Takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, her türlü ideolojiden ve siyasi görüşten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanırız.

- Vakfımızın adını, vakfımızın olanaklarını ve vakıftaki görevlerimizi kullanarak siyasi ve ideolojik amaçlı açıklamalarda bulunmaz, eylemlere katılmaz, bir siyasi partinin propagandasını yapmayız.

- Görevlerimizi yerine getirirken ve hizmetlerimizi sunarken; dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapmayız. Bu yöndeki gözlem ve şikâyetlerimizi hiç bir engel olmaksızın doğrudan Etik Kurulu’na iletiriz.

 

Sosyal Medya

- Sosyal medya ortamında etik kurallar çerçevesinde davranırız.

- Sosyal medyada, Vakıf Yönetim Kurulu’nun bilgi ve onayı olmadan, Vakıf adına sayfa, profil vb. oluşturmaz, paylaşım veya açıklamalarda bulunmayız.

- Vakıf hakkında yapılan yorum veya paylaşımlar olursa konuya müdahil olmadan derhal Vakıf Yönetim Kurulu’nu bilgilendiririz.

- İş dışındaki konularda iletişim amacıyla kurumsal e-posta adreslerimizi kullanmaz ve paylaşmayız.

 

Gizlilik

- TOHUMLUK VAKFI olarak; Vakfımızın, müşterilerimizin, gönüllülerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz.

 

Tutumluluk

- Vakıf ile kamu mallarının ve kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınırız.

- TOHUMLUK VAKFI olarak; Vakfa ait her türlü mal ve kaynağı amaç ve hizmet gerekleri dışında kullanmaz ve kullandırmayız. Bunları korur ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri alırız.

- Mesai saatlerimizi, kaynaklarımızı, işgücümüzü ve Vakfın imkânlarını kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranırız.

 

Sürekli Gelişim

- Çağdaş ve bilimsel mesleki bilgileri, kullanılan tekniklerdeki yenilikleri izler, bilgi ve becerilerimizi artırmaya çalışırız.

- Aramıza yeni katılan gönüllülere koçluk ve önderlik yaparız. Gerektiğinde işlerini devredebilecekleri düzeye gelmelerini ve işlerini tatmin edici şekilde yapacak yetkinlik ve deneyime sahip olmalarını sağlarız. Onlara, iş paylaşımı ve yetki devri yaparız.

Çalışma Ortamı

- TOHUMLUK VAKFI olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasalara, diğer hukuksal düzenlemeler ile prosedürlere, işyeri güvenliği ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla alınan önlemlere uymakla yükümlü olduğumuzu bilerek hareket ederiz.

- Çalışanlarımız için adil bir çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini en önemli önceliklerimizden biri olarak kabul etmekteyiz.

 

Şikâyetlere Duyarlılık

- Tüm paydaşların TOHUMLUK VAKFI’nın ürün ve hizmetleri ile ilgili her türlü şikâyetlerini hızlı ve doğru bir şekilde gereken yerlere yönlendiririz.

- Vakfın saygınlığını etkileyebilecek derecede ciddi ve olağan dışı her türlü şikâyeti gecikmeksizin Komite Başkanımıza veya Yönetim Kurulu’na iletiriz.

 

Yasa ve Etik Dışı Davranışlar

TOHUMLUK VAKFI Bireyleri olarak;

 

- Yasalara ve/veya Vakıf mevzuatına uygun olmayan görevler talep edildiğinde veya bu tür bir eylem veya işlemden haberdar olduğumuzda durumu, kapsamına göre yöneticilerimize ve/veya Yönetim Kurulu’na bildiririz.

- Etik kurallara uyumsuzluk söz konusu olduğunda ise durumu belgeleri ile birlikte Etik Kurulu’na bildiririz.

- Etik soruşturmalarda Etik Kurul ile işbirliği içinde oluruz. Bu soruşturma ile ilgili bilgileri gizli tutarız.

 

Kişisel çıkar

-  Vakıftaki görev ve yetkilerimizi hiçbir şekilde kendimize, ailemize, üçüncü şahısların, kurum ve kuruluşların lehine çıkar sağlayacak şekilde kullanmayız. Çıkar çatışmasından uzak dururuz.

- Görevimizi tarafsız ve objektif şekilde icra etmemizi etkileyecek, kendimize, yakınlarımıza, arkadaşlarımıza ya da ilişkide bulunduğumuz kişi ya da kuruluşlara menfaat sağlayacak her türlü mali işlemden kaçınırız.

- Kendimize, eşimize, üçüncü dereceye kadar olan kan ve ikinci dereceye kadar olan kayın hısımlarımız ile evlatlıklarına, ayrıca tüm bu kişilerin sermayesinde çoğunluk sahibi oldukları ve/veya yönetimine katıldıkları ya da danışmanlık yaptıkları her türlü oluşuma; taşınmaz satışı yapılmasına ve tutarı ne olursa olsun bu oluşumlardan herhangi bir şekilde satın alma yapılmasına yol açmayız.

- Vakıf çalışmaları esnasında elde edilen buluşların patent hakkının Vakfa ait olduğunu kabul eder, herhangi birinin kişisel çıkarlarına yönelik kullanılmasına izin vermeyiz.

- Tarafsızlığımızı, kararlarımızı veya görevimizi yapmamızı etkileme olasılığı bulunan ve Vakıf çıkarları doğrultusunda bağış olarak kabul edilemeyecek her türlü eşya, hediye veya menfaati kabul etmeyiz.

 

Tohumluk Vakfı

ETİK AÇIDAN KARAR VERİLİRKEN İZLENECEK YOL VE YÖNTEMLER

Şüpheye düştüğünüzde size yol gösterici aşağıdaki adımları izleyiniz ve kendinize sorular sorunuz.

 

Olayı, Kararı veya Problemi Belirleyin

 • Gördüğünüz, duyduğunuz veya sizden istenen şeyin yanlış olabileceğini mi düşünüyorsunuz?

 • Vakıfta veya paydaşlarımızın herhangi birinden aldığınız duyum, potansiyel olarak yasal olmayabilecek veya iş yapma etiğine uymayacak bir durumdan m?

 • Vakfımızın Etik Kuralları çerçevesinde nasıl davranmanız gerektiği konusunda şüpheleriniz mi var?

 

Karar Vermeden Önce Düşünün

 • Problemi veya sorunuzu açıkça belirlemeye, belgelere ulaşmaya çalışın.

 • Neden bir ikilem içinde olduğunuzu kendinize sorun.

 • Seçeneklerinizi ve sonuçlarını düşünün.

 • Durumdan kimlerin etkilenebileceğini düşünün.

 • Fikirlerine güvendiğiniz kişilere danışın.

 

Ne Yapmanız Gerektiğine Karar Verin

 • Sorumluluklarınızı belirleyin.

 • İlgili tüm gerçekleri ve bilgileri bir kez daha gözden geçirin.

 • Vakıf yönetmeliklerine ve bildiğiniz profesyonel standartlara başvurun.

 • Riskleri tekrar değerlendirerek bunları nasıl azaltabileceğinizi düşünün.

 • En iyi davranış biçimini oluşturmaya çalışın.

 • Düşüncelerine saygı duyduğunuz kişilere danışın.

 

Kararınızı Test Edin

 • Etik açıdan sorulması gereken soruları gözden geçirin.

 • Vakfın temel değerleri çerçevesinde kararlarınızı gözden geçirin.

 • Vakıf politikalarını, kanunları ve profesyonel standartları dikkate aldığınıza emin olun.

 • Diğerlerine danışın ve görüşlerini planladığınız hareket planı içerisinde değerlendirin.

 

Kararlılıkla Devam Edin

 • Kararınızı gerekçeleriniz ve belgeleri ile Etik Kurul’a iletin.

 • Etik Kurul ile görüşmenizde tüm gördüklerinizi ve öğrendiklerinizi paylaşın.

 • Etik Kurul değerlendirmesi sonucu sizi haklı bulursa, bu başarı hikâyenizi diğerleriyle paylaşın.

 

Dikkate Alınması Gereken Sorular

 • Bu etkinlik ve/veya davranışımız kanun, kural ve geleneklere uygun mu?

 • Bu etkinlik ve/veya davranış dengeli ve adil mi? Acaba, başkası yapsa rahatsız olur muyduk? Size göre doğru mu?

 • Bu etkinliğin tüm ayrıntıları kamuoyunda duyulsa acaba Vakfımız ve paydaşlarımız bu durumdan rahatsız olur mu? Bu davranışta bulunduğunuzu diğerleri bilseydi utanır mıydınız? Sizin için veya Vakfımız çalışanları ve üyeleri için olumsuz sonuçlar doğurabilir mi?

 • "Algılanacak gerçek", acaba "objektif gerçek" ile ne oranda örtüşüyor? Gazetelere yansıması nasıl olurdu? Makul bir kişi acaba aynı koşullarda ne düşünürdü?

ETİK İHLALİ BİLDİRİMİ

Gördüğümüz davranışın veya hareketin Etik Kurallarımıza uymadığına ve Etik İhlali olduğuna karar verdiğimizde durumu aşağıda verilen Etik İhlal Bildirim Formu’nu esas alarak hazırlayacağımız bir yazı ile Etik Kurulu’na bildiririz. Yazdığımız yazının ekine bizi bu karara ulaştıran belge, bilgi veya resmi de ekleriz.

bottom of page