top of page

VAKIF RESMİ SENEDİ

BAŞLANGIÇ:

Kırsal kesimin aydınlatılması tarihimiz boyunca hep gündemin ilk maddelerinden biri olmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra köylünün aydınlanması ve kalkınması için önemli adımlar atılsa da, yine de bu konuda yapılacak çok iş vardır. 

 

Cehalet, büyük kentlere göç ve tarım/hayvancılıkta yaşanan sıkıntıların altında yatan sebep köyün geri kalmasıdır. Köyünde ekonomik imkânları kısıtlanan vatandaşımız şehre göç etmekte, fakat orada da mutlu ve üretken olamamaktadır. Nüfusu gitgide azalan köylerimizde üretim düşmekte ve öğrenci sayısındaki yetersizlik gerekçesiyle okullar kapanmaktadır. Taşımalı sistem adı verilen yöntemle 4-5 köyün çocukları bir köy ya da kasabada bir araya getirilerek eğitim görmektedir. 

Köylerde halen okuma-yazma bilmeyen vatandaşlarımız var. Özellikle kadınların ve çocukların eğitimi ve sosyalleşmesi için ülkemizin geleceği için büyük önem taşımaktadır. Köylümüz kültür, sanat ve spor faaliyetlerine kolayca ulaşabilmeli, hatta bunların içinde olmalıdır.

Köy ile şehir arasındaki ekonomik ve kültürel uçurum ortadan kalkmalı, köylü ile şehirli arasında bir kaynaşma sağlanmalıdır. Her iki kesim de birbirinden öğrenmelidir.

Kırsal kesimden kentlere göç eden vatandaşlarımız ve çocukları; ekonomik, sosyal ve kültürel yönden sıkıntılar çekmekte ve ciddi bir uyum sorunu yaşamaktadırlar.

Bu önemli sorunun çözümü yolunda çaba harcamak sadece devletin değil, sorumluk sahibi her yurttaşın görevidir.

MADDE 1-  VAKFIN ADI

Vakfın adı “TOHUMLUK SOSYAL YARDIMLAŞMA, EĞİTİM, KÜLTÜR VE SANAT VAKFI”dır. Vakfın kısaltılmış adı “TOHUMLUK VAKFI”dır. Vakıf her türlü işleminde kısaltılmış adını kullanabilir. Bu senette kısaca “Vakıf” olarak adlandırılacaktır. 

 

MADDE 2- VAKFIN MERKEZİ

Vakfın merkezi Ankara’dadır.

Yönetim Kurulu yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi koşuluyla vakfın merkezinin ve adresinin değiştirilmesi, yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler ve bürolar kurulmasında yetkilidir.

 

 

MADDE 3- VAKFIN AMACI

TOHUMLUK VAKFI,  köy ve kırsalda toplumsal, kültürel, ekonomik ve sosyal gelişime yardımcı olmayı hedefler.

 

Vakıf bu hedefe yönelik; ekonomik ve kırsal kalkınmaya öncü ve yardımcı olmayı, kamuoyunu bilgilendirme ve bilinçlendirmeyi, milli politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmayı ve desteklemeyi, köy ve kırsal kesimdeki doğal varlıklar ve halk sağlığını korumayı, amaçlara yönelik hukuksal alanda mücadele etmeyi ve köylüsüyle şehirlisiyle çalışan, üreten, okuyan ve paylaşan bireylerin nitelik ve nicelik olarak arttırılmasına yönelik eğitim, kültür, bilim, sanat ve spor alanlarında ve bunları destekleyen iktisadi alanlarda etkinlikler ve çalışmalar yapmayı, oluşturmayı, yürütmeyi ve geliştirmeyi amaçlar. Gerektiğinde amaca yönelik  olarak resmi kurum, özel şirket/kuruluş ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği ve dayanışmayı gözetir. 

 

MADDE 4-VAKFIN FAALİYETLERİ

a) Kırsal kesim ile şehir arasında kültürel-sosyal ve ekonomik bağların güçlenmesi için sanatsal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemek.

b) Okuma-yazma, el sanatları, drama, halk oyunları, satranç gibi kurslar düzenlemek.

c) Resmi kurum ya da özel kuruluşlarla irtibata geçerek ihtiyaca yönelik meslek edindirme eğitimleri ve iş eğitimi vermek.

d) Amaca yönelik kooperatifler ve iktisadi işletmeler kurmak ve kurulmasına yardımcı olmak 

e) Sağlık taramaları ve eğitimleri yapmak.

f) Modern ve organik tarım uygulamaları ve eğitimleri yapmak.

g) Amaca yönelik olarak bireylerin bedensel, ruhsal gelişimi ve sosyalleşmeleri için kültür, bilim, sanat ve spor alanlarında eğitimler ve etkinlikler düzenlemek.

h) Amaca yönelik olarak okul, kültür merkezi, yurt, huzurevi, park, bahçe, kütüphane, spor salonu ve sahası, müze, laboratuvar gibi tesisler kurup bina yapmak.

ı) İhtiyaç sahiplerine aynî veya nakdî yardımlar yapmak.

i) Amaca yönelik olarak gıda bankacılığı faaliyetinde bulunmak

j) İhtiyaç sahibi öğrencilere burs vermek ve gerektiğinde onların  yurtiçi ve yurtdışında eğitim ve kurs almalarını sağlamak.

k) Resmi kurumlar, özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde amaca yönelik çeşitli projeler hazırlamak.

l) Yurtiçi ve yurtdışına eğitim, sanat, bilim, kültür ve turizm amaçlı geziler düzenlemek.

m) Üniversitelerin ilgili fakülte ve enstitüleri ile ilişkiye geçerek araştırma ve projeler üretilmesini sağlamak ve bu projelerde etkin rol almak.

n) Amaca uygun olarak dergi, broşür, kitap yayımlamak

o) Basın-yayın ve sosyal medya organları ile işbirliği yapmak.

o) Amaca uygun olarak kültürel varlıkları tespit etmek, kayıt altına almak, derlemek ve onları korumak için çeşitli faaliyetlerde bulunmak.

 

 

MADDE 5- VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

TOHUMLUK VAKFI yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için;

a) Şubeler ve temsilcilikler kurabilir.

b) Vakfın amaçlarına hizmet edecek tesisler ve iktisadi işletmeler kurabilir.

c) Amacına uygun ve amacını gerçekleştirmek için her türlü sözleşme yapabilir.

d) Üyelerden aidat tahsil eder.

e) Yurtiçi ve yurtdışından bağışlar ve yardımlar alabilir

f) Vakfın amacını gerçekleştirmek için gerektiğinde borç ve/veya kredi alabilir.

g) Taşınır/taşınmaz malların ilgili mevzuata uygun olarak alım-satımını yapar.

h) Taşınır/taşınmaz malları kiralar, kiraya verebilir. İnşaatlar yapar, yaptırabilir.

ı) Vakfın amacını gerçekleştirmek için gerektiğinde borç alıp borç verebilir.

i) Öncelikle kırsal bölgede yaşayanlar olmak üzere yurttaşlarımızın ürettiği tarım ve el işi ürünleri pazarlar ve bu amaçla tesisler kurar.

j) Yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşlarla işbirliği yapabilir, projeler gerçekleştirebilir. 

k) Amacını gerçekleştirmek için gelir getirici faaliyetler yapabilir. 

 

 

MADDE 6- HUKUKİ İŞLEM YETKİSİ 

Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

 

MADDE 7- VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI:

Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 60.000,00-TL. (Altmış bin Türk Lirası)'dır. Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

 

MADDE 8-VAKFIN ORGANLARI:

Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

a) Genel Kurul 

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

 

MADDE 9- GENEL KURULUN OLUŞUMU:

Vakıf senedine bağlı çizelgede ad, soyad ve adresleri belirtilenler ve bunların halefleri vakfın doğal üyeleridir. Bu doğal üyeler halefleri olarak en çok üç kişinin adını belirler ve kapalı zarfla Yönetim Kuruluna teslim ederler. Doğal üyenin ölümünde ya da görev yapmasına engel bulunması halinde, Yönetim Kurulu halef ya da halefleri Genel Kurulun onayına sunar. Halef gösterilmemesi, haleflerin görevi kabul etmemesi, genel kurul üyelerinin birinin vefatı ya da üyenin görev yapmasına mani bir durum olması halinde; öncelikle vakfa hizmet ederek önemli teorik ve uygulamalı çalışmalar yaparak katkıda bulunmuş olanlar; akademi, enstitü, araştırma kurumu ve üniversite mensupları ile önemli bağışta bulunan nitelikli kişiler ve vakfa yararlı olacağı düşünülen kişiler arasından seçilecek adaylar Vakıf Yönetim Kurulu önerisi ve Genel Kurulun onayı ile vakfın üyesi olurlar. Genel Kurul üyeleri ve kurucu üyeler vakfın Genel Kurulunu oluştururlar. 

MADDE 10- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Genel Kurul vakfın en yüksek karar organıdır. Genel Kurulun yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Yönetim kurulunu seçmek,

b) Denetim kurulunu seçmek,

c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrâsı konusunda karar vermek,

d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

f)  Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,

g) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

MADDE 11-  GENEL KURULUN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:

Genel Kurulun ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır. Genel Kurul iki yılda bir, yılın ilk üç aylarından biri içinde (Ocak, Şubat, Mart) olağan olarak toplantıya çağrılır. Yeterli çoğunluk Genel Kurul üyelerinin yarısından bir fazladır.

 

Genel Kurul üyelerinin ¼’ünün isteği ya da Yönetim Kurulunun 2/3 çoğunluğu tarafından veya Denetim Kurulunun oybirliğiyle alınmış kararları ile Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Olağanüstü toplantıya neden olan gündem maddesinden başka bir konu Genel Kurulda görüşülemez. 

Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 15 (onbeş) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

Genel Kurul üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Genel Kurul karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, Genel Kuruldan bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

MADDE 12- YÖNETİM KURULU

Vakıf Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıllığına gizli oy ile seçilen 7 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. İki kişiden fazla olmamak şartıyla Genel Kurul üyesi olmayan kişilerin Yönetim Kuruluna seçilmesi mümkündür. 

 

 

MADDE 13- YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısı ise toplanır. En az (4) dört üyenin katılması ile toplantı açılır. Gündemin saptanması Yönetim Kurulu Başkanlığınca yapılır. Kararlarda yeter sayı salt çoğunluktur. Eşitlik halinde Başkanın oyu doğrultusunda karar verilir. Alınan kararlar noter onaylı karar defterine yazılarak imzalanır. Kurulun oy çokluğu kararıyla gündeme madde eklenebilir.

 

MADDE 14- GÖREV BÖLÜMÜ

Yönetim Kurulu ilk toplantısında gizli oy ile bir Yönetim Kurulu Başkanı, bir Başkan Yardımcısı, bir sekreter üye ve bir sayman üye seçer.

MADDE 15- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu vakfın yürütme organı olup, vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü çalışmayı yapar. Bunun yanı sıra;

a) Yasa, tüzük, vakıf senedi ve yönetmeliklerle Yönetim Kuruluna verilmiş görevleri yapar.

b) Geçen dönem çalışma raporu ve bilançosu ile gelecek dönem tahmini bütçesini Genel Kurula sunulmak üzere hazırlar. Genel Kurulun kabul ettiği bütçeyi uygular.

c) Vakfı temsil eder ve gerektiğinde temsil yetkisini Yönetim Kurulunun bir veya birkaç üyesine verebilir.

d) Vakfa ait tesislerin açılmasına, kapanmasına karar verir. Bu tesislerin işletme kurallarını ve yöntemlerini saptar ve uygulatır.

e) Vakfın amacına giren konularda komiteler kurar ve üyelerini seçer.  Aynı amaçla araştırmalar yapar ve yaptırır. 

f) İktisadi işletme, tesis vb. kurmaya, kapatmaya karar verir. Vakfa ait iktisadi işletmeler ile diğer tesislerin işletme kurallarını ve yöntemlerini saptar, inceler, denetler ve verimli çalışmalarını sağlar.

g) Vakıf ve tesislerinde görev yapacak yönetici ve personelin atanma usullerini saptar ve atamasını yapar. Personelin çalışma usullerini saptar ve sağlar.

h) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında, uygun yerlerde şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir. Bu hususta gereken işlemleri yerine getirir. Şube ve temsilciliklerin Çalışma Yönetmeliğini hazırlar ve Genel Kurulun onayına sunar.

ı) Şubelere bulundukları yerdeki vakıf malları ile ilgili tapu işlemlerini tapu sicilinde yapmak üzere yetki verebilir.

i) Yurtiçi ve yurtdışındaki resmi kurum ve özel kuruluşlarla işbirliği yapılmasına, projeler geliştirilmesine ve gelir elde edilmesine yönelik işler yapar, yaptırır, bu konuda kararlar alır.

j) İlgili mevzuat ile Vakıf Senedi ve Vakıf İç Mevzuatının gerektirdiği görevler ve Genel Kurul tarafından verilen diğer görevleri yapar.

MADDE 16- DENETİM KURULU

Denetim Kurulu Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen 3 asil ve 2 yedek üyeden oluşur. Bunların çalışma süresi de iki (2) yıldır.

Denetim Kurulu ilk toplantısında bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Raportör seçer.

Denetim Kurulu, kurul başkanının gündem saptayarak toplantı çağrısıyla dört (4) ayda bir toplanır. Karar yeter sayısı salt çoğunluktur.

 

MADDE 17- DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Her dört (4) ayda bir defa defterler ve resmi belgeler üzerinde yapılacak incelemeler sonucunda; vakıf işlemlerinin ilgili yasalara. Vakıf Senedine ve muhasebe kurallarına uygunluğunu araştırarak düzenleyecekleri raporları Yönetim Kuruluna verir.

b) Her yıl sonu bilanço ve gelir-gider cetvelleri üzerinde yapılacak incelemeler sonucu hazırlanan raporu Genel Kurul toplantısından en geç bir ay önce Genel Kurula sunulmak üzere Yönetim Kuruluna teslim eder.

c) Yıllık bütçe tasarısı hakkında görüşlerini Genel Kurula sunar.

d) Gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

MADDE 18- GÖNÜLLÜLÜK

Vakfın organlarına seçilen üyeler çalışmaları karşılığında, zorunlu yol giderleri dışında herhangi bir ücret alamazlar.

MADDE 19- MALİ HÜKÜMLER

Vakfın varlığı ilişik çizelgede adları yazılı gerçek ve tüzel kişi kurucu üyelerin vakfettikleri para, taşınır ve taşınmaz mallardan oluşur. Vakfın varlığı amaç dışı kullanılamaz. Yönetim Kurulu uygun gördüğü bağışları vakıf yararına en uygun biçimde kullanmaya ve uygun görmediği bağışları kabul etmemeye yetkilidir.

MADDE 20- VAKIF MALLARINDA DEĞİŞİKLİK

Vakfa; vakfetme, bağışlama ve satın alma yoluyla kazanılmış bulunan taşınmaz mallar, ekonomik değerini ve verimliliğini büyük ölçüde ve devamlı yitirme durumuna düşerse ve/veya haklı bir gerekçeyle elden çıkarılması zorunlu hale gelirse, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun onayı ile ilgili yasalara uygun koşulda satılarak vakfa gelir kaydedilir.

MADDE 21- VAKIF GELİRLERİNİN SARFI

Vakfın herhangi bir nedenle amacını yerine getiremez duruma düşmesi halinde, malvarlığının Genel kurul tarafından benzeri bir kurum veya kuruluşa bağışlanması kararı alınmamış ise varlıkları devletin ilgili bakanlığına veya kuruluşuna devredilir.

MADDE 22- HESAP DÖNEMİ

Vakfın hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar, 31 Aralık’ta sona erer.

MADDE 23-  VAKIF GELİRLERİNİN KULLANIMI

Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre Vakıflar Hakkındaki Tüzüğün 37. Maddesinde sınırlanan Yönetim, idare masrafları ile vakıf gelirini arttıracak yatırımlara ayrılacak masraflar dışında kalan vakıf gelirlerinin tümü vakıf amaçlarına sarf edilir.

MADDE 24- RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya genel kurul üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile, genel kurul üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

MADDE 25- VAKFIN SONA ERMESİ

Vakfın sona ermesi ancak yönetim kurulunun veya genel kurul üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür.

 

MADDE 26- VAKFIN KURUCULARI

Tohumluk Vakfı, adı soyadı ve adresi yazılı PINAR AYHAN tarafından Türk Medeni Kanunun hükümlerine göre kurulmuştur. 

bottom of page