TOHUMLUK SOSYAL YARDIMLAŞMA EĞİTİM KÜLTÜR VE SANAT VAKFI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA BEYANI

(TV.B.03-01)

 

Tohumluk Sosyal Yardımlaşma Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı (Bundan böyle “Vakıf” olarak anılacaktır.) tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) ilgili hükümlerine uygun olarak tarafıma sunulan Aydınlatma Metnini okuduğumu, anladığımı, tarafıma ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin gerekli aydınlatmanın tarafıma yapıldığını kabul ve beyan ediyorum.

Bu kapsamda, Vakıf ile kurduğum gönüllülük/bağışçı ilişkisi dolayısıyla, aşağıda belirtilen kategorilere ilişkin kişisel verilerimin Vakıf veya üçüncü şahıslar tarafından gizlilik politikalarına uygun iş ve hizmet süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, program ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Vakıf’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Vakıf’ın ve Vakıf’la iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi amacıyla işlenmesi hususunda açık rızam bulunduğunu özgür irademle kabul ve beyan ediyorum.

İşbu Açık Rıza Beyanı ile tarafıma ait özel nitelikli kişisel veriler (vakıf veya dernek üyeliği bilgileri vb.) de dâhil olmak üzere bütün kişisel veriler ile daha önce işlenen/ saklanan ve işbu açık rıza beyanımın verilmesinden sonra da işlenecek/saklanacak olan ilgili kişisel verilerin Vakıf ile ilişkim devam ettiği sürece ve KVKK’da belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca işlenmesini, saklanmasını, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişiler ve servis sağlayıcıları, iş ortakları, tedarikçiler ile paylaşılmasını ve bu kişilere aktarılmasını, özel hukuk kişilerine ve kamu kurum ve kuruluşlarına kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla aktarılmasını kabul ettiğimi, bu hususta KVKK’nın ilgili hükümleri kapsamında açık rızam olduğunu serbest ve özgür irademle kabul ve beyan ediyorum.

Yukarıdaki hususlara ek olarak, Kanun kapsamında şahsımla ilgili olarak aşağıda sayılı haklarımın bulunduğunu bildiğimi beyan ederim:

 1. Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararımın giderilmesini talep etme.

 

Bu haklardan birini kullanmak istediğimde veya KVKK hakkında ya da kişisel verilerimin işlenmesi hususunda herhangi bir sorum olduğu takdirde Vakıf Merkezi ile irtibata geçebilirim. İşbu Açık Rıza Beyanı kapsamında “kişisel veri” kavramı aşağıdaki bilgileri kapsamaktadır:

 • Temel kimlik bilgileri (ad, soyad, yaş bilgisi)

 • İletişim bilgileri (e-posta, telefon bilgisi)

 • Adres bilgileri

 • Eğitim bilgileri (eğitim durumu, okul bilgisi)

 • İş bilgileri (meslek, işyeri bilgisi)

 • Vakıf veya dernek üyelik bilgileri 

 • Banka hesap bilgileri