top of page

TOHUMLUK SOSYAL YARDIMLAŞMA EĞİTİM KÜLTÜR VE SANAT VAKFI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

(TV.B.03)

 

 

Kâtip Çelebi Sokak No:1/4 06690 Çankaya/ Ankara/ Türkiye adresinde mukim Tohumluk Sosyal Yardımlaşma Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı (“Vakıf”) olarak, vakfımıza destek veren bağışçıların ve gönüllülerin tarafımızla paylaşmış oldukları kişisel veriler bakımından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusunun kimliği, verilerinizin tarafımızca hangi amaçlarla işlendiği ve kimlere aktarıldığı, veri toplama yöntemlerimiz ve ayrıca KVKK uyarınca tarafınıza tanınan hakların neler olduğuna ilişkin sizleri bilgilendirmek isteriz. 

 

Vakıf tarafından KVKK kapsamında işlenen kişisel verilerin güvenliğine büyük önem verilmekte ve bunu sağlamak için her türlü fiziksel, elektronik ve yönetimsel önlem alınmaktadır. Kişisel verileriniz, veri işleme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır. 

 

1.     VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

 

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Vakıf tarafından, KVKK hükümleri uyarınca aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenebilecek, kaydedilebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere ve kullandığı veri depolama sistemlerinin merkezlerinin bulunduğu ülkelere açıklayabilecek/aktarabilecektir.

 

2.     KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

 

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, Vakıf tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

 

  1. Vakıf’ın insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

  2. Vakıf tarafından program ve hizmetlerinin tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,

  3. Vakıf tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

  4. Vakıf tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

  5. Vakıf’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

  6. Vakıf’ın ve Vakıf’la iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi,

Bu kapsamda sözü edilen kişisel verileriniz, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında Vakıf tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

 

 

3.     KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

 

Yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’ da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilindeiş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla insan kaynakları konusunda destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.

 

4.     KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verileriniz Vakıf faaliyetlerini yürütmek amacıyla e-posta yolu ile, internet sitesi üzerinden yapılan iletişim ve başvurular ile fiziken yapılan başvurular ve/veya farklı kanallarla; mevzuata ve Vakıf politikalarına uyumun sağlanması, Vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

5.     KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KVKK’NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

 

Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 

a)      Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b)      Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c)      Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

d)      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

e)      Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

f)       KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

g)      (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

h)      İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

i)       Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla ilgili başvurunuzu, yazılı olarak posta yoluyla Vakıf Merkezi adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir ya da elektronik olarak e-posta yoluyla merkez@tohumlukvakfi.org adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilir ve her hâlükârda Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde belirtilen şekilde yazılı olarak Vakıf’a yapabilirsiniz.

 

İletilen talep doğrultusunda, Vakıf ile olan ilişkiniz tespit edilerek, varsa, Vakıf tarafından işlenen kişisel verileriniz eksiksiz olarak belirlenecek, ilgili başvurunuza doğru şekilde ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak cevap verilecektir. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca ilgili mevzuatta veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

 

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi, kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve başvuru yapanın ilgili kişi olduğunun doğrulanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Vakıf kişisel bilgilerinizi veya ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. İletilen taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Vakıf, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir

 

6.     BİLGİLERİNİZİN GÜNCELLENMESİ TALEBİ

 

Topladığımız kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu Vakıf’a bildirebilirsiniz. 

bottom of page