top of page

Eğitim Komitesi

Göknil Yılmaz.jpeg

Göknil Yılmaz

AleynaArdalı.jpeg

Aleyna Ardalı

ALT KOMİSYONLAR

Rehberlik Komisyonu/alt çalışma grubu

KOMİTENİN AMACI

 • Vakfın kuruluş amacı ve değerleri ile bağlantılı olarak köy ve kırsalda devam eden eğitim-öğretim faaliyetlerinin nitelik ve niceliğini arttırmaya yönelik olarak eğitim kurumlarına akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda destek sağlamak.

 • Köy ve kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın toplumsal, kültürel, ekonomik ve sosyal gelişimlerini destekleyecek, ihtiyaç görülen alanlarda eğitime ulaşmalarını sağlamak.

 

KOMİTENİN İŞLEVLERİ

 • Köy ve kırsalda bulunan okulların ihtiyaçlarının tespit edilmesini sağlar. Bu ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik eylem planı hazırlar.

 • Hazırlanan eylem planı doğrultusunda yapılacak çalışmalar için alt komisyonlar ve çalışma/proje grupları oluşturur.

 • Okullara yönelik hazırlanan eylem planlarında öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini bir bütün olarak destekleyecek faaliyetler planlar ve uygular.

 • Okullarda kültür, sanat ve spor faaliyetlerini sosyal etkinlikler/kulüp çalışmaları başlıkları adı altında planlar ve uygular.

 • Öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin ihtiyaçlarını tespit ederek ihtiyaçlar doğrultusunda seminerler organize eder.

 • Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde Genç Tohumluk, Kültür, Sanat ve Spor Komiteleriyle işbirliği yapar.

 • İhtiyaç sahibi öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklemek adına öğrencilere ek kaynak sağlar.

 • İhtiyaç sahibi öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklemek adına ‘’Genç Tohumluk Online Eğitim Platformu’’ na yönlendirir.

 • Bu faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için aktif olarak sahada yer alacak olan gönüllülerimize rehber olacak eğitimler düzenler.

 • Öğrencilerin okuma alışkanlıklarının gelişmesi için sınıf ve okul kütüphaneleri kurar.

 • Okulların ve öğrencilerin finansal destek gerektiren ihtiyaçlarının giderilmesi için Kaynak Geliştirme ve Sosyal Yardımlaşma Komitesiyle birlikte çalışır.

 • Okullarda yürütülecek her türlü faaliyet için gerekli izin yazılarını mülki amirliklere yazar, onaylarını alır.

 • Köy ve kırsaldaki vatandaşlarımızın aydınlanması, kalkınması, ekonomik, sosyal ve kültürel yönden desteklenmesi için ihtiyaç duyulan eğitimleri tespit eder ve bu eğitimlerin düzenlenmesi sağlar.

 • Bu eğitimlerin ve faaliyetlerin düzenlenebilmesi için resmi kurum, özel şirket/kuruluş ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapar.

 • Köy ve kırsalda bulunan ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere burs imkanı sağlar. Bursluluk şartlarını belirleyen ‘’Bursluluk Yönergesini’’ hazırlar.

 • İhtiyaçlar doğrultusunda yapılacak çalışmalar için hazırlanacak eylem planı eğitim komitesi Başkanı koordinesinde hazırlanır ve Yönetim Kurulunun onayının ardından uygulamaya konulur.

 

 

KOMİTENİN İŞLEYİŞİ

 • Eğitim Komitesi, komite üyelerinin yer aldığı WhatsApp grubu üzerinden duyurularını yapar. Ayda en az bir kez Başkanının daveti üzerine toplanır. Toplantı tarihi ve gündemi WhatsApp grubunda üyelerle ve Yönetim Kurulu ile paylaşılır. Her toplantıda alınan kararlar Komite sekreteri tarafından bir tutanak halinde üyelere ve Yönetim Kuruluna gönderilir. Komite toplantılarında alınan kararlar tespit, öneri ve tavsiye niteliğinde olup, Yönetim Kurulu’nun onayının ardından uygulamaya konulur.

 • Komite amaç ve görevleri doğrultusunda iş planı ve iş bölümü yapılarak alt komisyonlar oluşturularak çalışmalar gerçekleştirilir.

 • Sahada aktif yer alan gönüllüler ve alt komisyon üyeleri ile ihtiyaç halinde ayrı toplantılar yapılabilir.

 • Komitenin Çalışma Esasları Yönergesi yılda bir kez gözden geçirilir ve gerekli görülen değişiklikler Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.

bottom of page